Regulamin Klubu Gentleman w Pasiece

§1

Postanowienia Ogólne

1. Klub Gentlemana w Pasiece (dalej Klub), prowadzony jest przez spółkę Pasieka Smakulskich sp. z o.o., ul. Ul. 40-lecia 9, 63 – 920 Pakosław, NIP 8992772329 REGON 362326089. Niniejszy regulamin określa tryb i zasady zawierania na odległość  Umowy Sprzedaży z Konsumentem za pośrednictwem Sklepu.

2. Administratorem danych osobowych przetwarzanych w związku z realizacją postanowień niniejszego Regulaminu jest Sprzedający. Dane osobowe przetwarzane są w celach wskazanych w polityce prywatności opublikowanej na stronie Klubu (www.gentlemanwpasiece.pl). Podanie danych osobowych jest dobrowolne. Każda osoba, której dane osobowe przetwarza Sprzedający ma prawo do wglądu w ich treść oraz prawo do ich aktualizacji i poprawienia jak również żądania ich wykreślenia z bazy danych Sprzedającego. Uprawnienia te są szczegółowo opisane w Polityce Prywatności Klubu.

3. Podając dane osobowe Klient bądź Usługobiorca wyraża zgodę na ich przetwarzanie w celach wskazanych w Polityce Prywatności.

4. Dostęp do klubu odbywa się przez logowanie na stronie www.gentlemanwpasiece.pl

§2

Definicje 

Użyte w Regulaminie pojęcia oznaczają:

Subskrypcja — przez „Subskrypcję” należy rozumieć indywidualny, odpłatny dostęp Użytkownika do Klubu w formie abonamentu samoistnie odnawiającego się w trybie miesięcznym lub rocznym.

Użytkownik — przez „Użytkownika” należy rozumieć osobę fizyczną, która korzysta lub zamierza korzystać z Klubu, we własnym imieniu lub z upoważnienia osoby trzeciej Nabywcy (np. pracodawcy). W przypadku, gdy Użytkownik korzysta z  Klubu z upoważnienia osoby trzeciej, postanowienia Regulaminu obejmują także osobę trzecią. Zwanym także Stroną;

Treści Cyfrowe — należy rozumieć wszelkie treści cyfrowe zamieszczane przez Sprzedającego w ramach Klubu, w szczególności takie jak e-booki, live’y, webinary, nagrania audio, video, posty, komentarze do postów, workbooki, transkrypcje, wzory dokumentów, materiały wizualne oraz wszelkie inne treści, jakie mogą być zamieszczane na platformie;

Konto Użytkownika – przez „Konto Użytkownika” należy rozumieć konto na które loguje się użytkownik w Klubie.

Sklep — przez „Sklep” należy rozumieć system teleinformatyczny na stronie www.gentlemanwpasiece.pl należącej do Sprzedającego.

Umowa — przez „Umowę” należy rozumieć umowę o dostarczanie dostarczenie dostępu (karty wejścia do klubu) przez Sprzedającego w ramach Klubu.

Regulamin — przez „Regulamin” należy rozumieć niniejszy Regulamin;

Zewnętrzny Dostawca — przez „Zewnętrznego Dostawcę” należy rozumieć podmioty dostarczające oprogramowanie, na którym opiera się Klub;

Opłaty — przez „Opłaty” należy rozumieć świadczenia pieniężne należne Sprzedającemu z tytułu Subskrypcji uiszczane przez Nabywcę;

Promocje — przez „Promocje” należy rozumieć korzyści finansowe oferowane Użytkownikowi przez Sprzedającego  w związku z korzystaniem z Klubu

Prawa Własności Intelektualnej — przez „Prawa Własności Intelektualnej” należy rozumieć prawa autorskie, prawa własności przemysłowej, prawa do baz danych przysługujące Sprzedającemu w ramach prowadzenia Klubu;

Nabywca – poprzez „Nabywcę” należy rozumieć osobę fizyczną, osobę prawną lub jednostkę organizacyjną nieposiadającą osobowości prawnej posiadającą pełną zdolność do czynności prawnych, która opłaca Subskrypcję w imieniu Użytkownika;

§3

Przedmiot Umowy  

1. Sprzedający w ramach Umowy zobowiązuje się do tworzenia i zamieszczenia Treści Cyfrowych na w Klubie, a Użytkownik zobowiązuje się do korzystania z treści Cyfrowych na zasadach przewidzianych w Regulaminie, a także do wnoszenia Opłat z tytułu Subskrypcji jako Nabywca.

2. Uzyskanie dostępu do treści cyfrowych jest odpłatne – wymaga wykupienia Subskrypcji na stronie www.gentlemanwpasiece.pl

§4

  Zawarcie Umowy o korzystanie z Treści Cyfrowych Klubu

  1. Użytkownik może nabyć Subskrypcję na czas określony w formie abonamentu miesięcznego lub rocznego. Wyboru abonamentu dokonuje na stronie www.gentlemanwpasiece.pl

  2. Umowa zostaje zawarta na czas określony równy okresowi Subskrypcji, za jaki Subskrypcja została opłacona.

  3. Subskrypcja jest przedłużana automatycznie. Użytkownik w każdej chwili może z niej zrezygnować, korzystając z funkcjonalności konta Klubu.

  4. W razie nieuiszczenia opłaty za Subskrypcję, Umowa ulega niezwłocznemu rozwiązaniu.

  5. Sprzedający może:
  a) powiadomić Użytkownika za pomocą poczty elektronicznej o upływającym okresie Subskrypcji;
  b) powiadomić za pomocą poczty elektronicznej o wygaśnięciu Subskrypcji;
  c) powiadomić Użytkownika o czynnościach koniecznych do przedłużenia Subskrypcji, takich jak uaktualnienie danych karty, uzupełnienie danych karty itp.
  d) zaproponować za pomocą poczty elektronicznej ponowne wykupienie Subskrypcji.

  §5

   Zakup Subskrypcji 

   1. Zakup Subskrypcji dokonywany jest na stronie www.gentlemanwpasiece.pl połączonej z platformą Easycart

   2. W celu nabycia Subskrypcji należy przejść na stronę Sklepu, wybrać czas Subskrypcji  i poprzez przycisk „Wykup subskrypcję” przejść do koszyka

   3. Zakup Subskrypcji wymaga zaakceptowania Regulaminu. Ze względu na charakter świadczonych usług, zakup Subskrypcji jest jednoznaczny z podpisaniem oświadczenia o natychmiastowym rozpoczęciu realizacji Umowy przed upływem terminu odstąpienia od niej, co jest równoznaczne z dobrowolną rezygnacją Użytkownika z prawa odstąpienia od Umowy.

   4. Umowa dotycząca Subskrypcji jest zawierana w momencie kliknięcia przycisku „Złóż zamówienie” w koszyku na stronie.

   5. Opłata za Subskrypcję jest uiszczana z góry, przed rozpoczęciem okresu rozliczeniowego, na jaki Subskrypcja została wykupiona.

   6. Dostęp do konta Użytkownika w Klubie jest możliwy po zaksięgowaniu wpłaty na koncie Sprzedającego (dzień zaksięgowania uznawany jest za dzień zapłaty).

   7. Jeśli Użytkownik nie dokona zapłaty po zakupie Subskrypcji w ciągu 7 dni, Sprzedający uznaje, że Użytkownik zrezygnował z korzystania z treści cyfrowych, a zawarta Umowa wygasa.

   8. Użytkownik zobowiązuje się do uiszczania Opłat / Opłaty w ramach wybranej przez siebie Subskrypcji w wysokości określonej podczas zakupu.

   9. Cena, w jakiej został dokonany zakup Subskrypcji, jest ceną stałą dla danego Użytkownika pod warunkiem nieprzerwanej Subskrypcji.

   10. Kwoty podawane na stronie www.gentlemanwpasiece.pl są kwotami brutto.

   11. Dokonanie opłaty jest możliwe poprzez zapłatę lub za pomocą karty płatniczej.

   12. Termin uiszczenia opłaty to 7 dni od dnia, w którym nastąpiło zawarcie niniejszej Umowy.

   13. Sprzedający na życzenia Użytkownika wystawi fakturę VAT. Użytkownik zobowiązany jest do przekazania Strażnikowi Drzewa niezbędnych do tej czynności danych. Przekazanie faktury VAT odbędzie się elektronicznie, na podany przez Użytkownika adres e-mail.

   14. Strażnik Drzewa nie gromadzi żadnych danych dotyczących płatności, np. numeru karty płatniczej.

   §6

    Korzystanie z Klubu

    1. Klub powstał w celu dostarczania Użytkownikom Treści Cyfrowych, które mają przyczynić się do ich biznesowego rozwoju.

    2. Użytkownik Klubu jest zobowiązany korzystać z niego zgodnie z Regulaminem, dobrymi obyczajami – wyrażać swoje opinie w sposób merytoryczny, wyważony, odnosząc się z szacunkiem do innych osób i respektując ich prawa.

    3. Korzystanie z Klubu obejmuje:

    a) Treści Cyfrowe zamieszczane przez Sprzedającego pod adresem

    b) Treści Cyfrowe przekazywane w formie newslettera wysyłanego tylko do Użytkowników;

    c) Treści Cyfrowe zamieszczane w aplikacji

    4. Klub w żaden sposób nie może być wykorzystywany do celów niezgodnych z prawem lub dobrymi obyczajami, a także zakłócający korzystanie z platformy przez innych Użytkowników. Użytkownik nie może:

    a) przesyłać niezamówionych informacji handlowych oraz o charakterze spamu do innych Użytkowników w wiadomościach prywatnych;

    b) naruszać integralności systemu informatycznego platformy, na której opiera się Klub;

    c) podejmować działań mających na celu pozyskanie danych dostępowych innych Użytkowników;

    d) podejmować działań mających na celu obejście systemu płatności za Subskrypcję;

    e) publikować treści naruszających prawo, dobre obyczaje, a także odbiegających charakterem i przeznaczeniem od celu Klubu.

    5. O wszelkich naruszeniach Regulaminu przez innych Użytkowników, ale i zastrzeżeniach i uwagach co do funkcjonowania Klubu, Użytkownik powinien informować Sprzedającego, wysyłając wiadomość na adres mailowy: biuro@pasiekasmakulskich.pl.

    6. Ponieważ Klub opiera się na platformie od Zewnętrznego Dostawcy, może on prowadzić prace techniczne i informatyczne, które chwilowo uniemożliwią korzystanie z Treści Cyfrowych.

    7. Minimalne wymagania techniczne do korzystania z Klubu, które Użytkownik musi sprawdzić przed zawarciem umowy:

    a) posiadanie przeglądarki internetowej: Google Chrome, Microsoft Edge, Mozilla Firefox, Opera lub Safari;

    b) posiadanie stałego dostępu do Internetu;

    c) posiadanie aktywnej skrzynki e-mail;

    8. Zabezpieczenie danych do logowania, w tym loginu i hasła do Klubu, przed udostępnieniem ich osobom nieuprawnionym należy do Użytkownika.

    9. Jeśli Użytkownik stwierdzi, że jego dane logowania zostały przejęte przez osobę nieuprawnioną, jest zobowiązany natychmiast powiadomić Sprzedający poprzez wysłanie wiadomości na adres biuro@pasiekasmakulskich.pl.

    10. Przekazywanie loginu i hasła osobom nieuprawnionym, które nie wykupiły Subskrypcji, jest zabronione.

    11. W przypadku, gdy Sprzedający jest w gotowości do wykonania Umowy i dostarczania Owoców Cyfrowych, a Użytkownik nie chce lub nie może korzystać z tych zasobów z przyczyn leżących po jego stronie, Użytkownikowi nie przysługuje zwrot Opłat za dokonaną Subskrypcję.

    §7

     Postępowanie w przypadku naruszeń

     1. W przypadku, gdy Użytkownik korzysta z Klubu niezgodnie z Regulaminem, Sprzedający może trwale usunąć konto Użytkownika. Jest to jednoznaczne z rozwiązaniem Umowy.

     2. Usunięcie konta Użytkownika może nastąpić w sytuacji, gdy:

     a) Użytkownik podszywa się pod jakąkolwiek osobę trzecią;

     b) Użytkownik naruszył postanowienia Regulaminu;

     c) Użytkownik narusza prawa własności intelektualnej przysługujące Sprzedającemu, innym Użytkownikom lub osobom trzecim;

     d) Użytkownik próbuje korzystać z Treści Cyfrowych przy próbie obejścia systemu płatności;

     e) Umowa ulega wygaśnięciu lub rozwiązaniu.

     3. Przed trwałym usunięciem konta Użytkownika z powodu naruszeń Regulaminu zostanie powiadomiony mailowo. Użytkownik może złożyć wyjaśnienia, jednak decyzja o pozostawieniu lub usunięciu konta należy do Sprzedającego.

     4. Użytkownik może w każdej chwili zażądać usunięcia konta, przesyłając Sprzedającemu odpowiednie żądanie na adres biuro@pasiekasmakulskich.pl.

     §8

      Zobowiązania Sprzedającego

      1. Sprzedający jest zobowiązany przygotowywać i udostępniać Treści Cyfrowe publikowane na w Klubie z należytą starannością.

      2. O rodzaju, liczbie oraz częstotliwości zamieszczania Treści Cyfrowych decyduje Sprzedający.

      3. Jako minimalne zobowiązanie przyjmuje się publikację 1 wykładu experta w miesiącu i 4 wiadomości e-mail.

      4. Treści Cyfrowe uważa się za dostarczone z chwilą utworzenia przez Użytkownika loginu i hasła na www.gentlemanwpasiece.pl

      5. Użytkownik może korzystać z Treści Cyfrowych w przeglądarce internetowej na komputerze lub urządzeniu mobilnym. Może skopiować treści na użytek własny oraz cytować. Udostępnianie Treści Cyfrowych w całości osobom trzecim jest zabronione.

      6. Sprzedający nie gwarantuje, że publikowane Treści Cyfrowe będą w pełni odpowiadały oczekiwaniom Użytkownika.

      7. Sprzedający ma obowiązek informować Użytkownika o istotnych okolicznościach, zmianach i problemach technicznych związanych z korzystaniem z Klubu.

      8. Sprzedający ma prawo do pytania Użytkowników o poziom zadowolenia z korzystania z Klubu.

      9. Sprzedający nie ponosi odpowiedzialności za:

      a) nieosiągnięcie celów oczekiwanych przez Użytkownika w ramach Umowy;

      b) brak dostępu do Klubu, np. w wyniku podania nieprawidłowego adresu e-mail, niedostępności łącza internetowego;

      c) utratę danych niezbędnych do logowania;

      d) problemy techniczne związane z dokonywaniem płatności z przyczyn niezależnych od Sprzedający;

      e) skutki opóźnień Użytkownika w płatnościach za dostęp do Klubu;

      f) utratę lub chorobę rodzin pszczelich

      g) skutki nieprzestrzegania przez Użytkownika postanowień Regulaminu;

      h) skutki siły wyższej;

      10. Sprzedający nie ponosi odpowiedzialności za dostawców zewnętrznych technologii, urządzeń, usług itp.

      §9

       Promocje

       1. Sprzedający może podjąć decyzję o Promocjach, uprawniających do korzyści finansowych dla Użytkownika. Promocje mogą przykładowo obejmować:

       a) przedłużenie Subskrypcji po cenie, w jakiej nastąpił pierwotny zakup Subskrypcji, pomimo wyższej aktualnej ceny Subskrypcji;

       b) zniżki i rabaty na zakup biletów na wydarzenia organizowane przez Sprzedający, np. na konferencje, warsztaty;

       c) zniżki i rabaty na produkty i usługi partnerów biznesowych Sprzedający, jak np. wydawnictw;

       d) zniżki i rabaty dla Użytkownika za działania rekomendacyjne.
       Powyższa lista Promocji nie jest zamknięta i Sprzedający może przyznawać także inne przywileje finansowe Użytkownikowi.

       2. Promocje mogą być przyznawane na czas określony lub nieokreślony.

       3. Promocje mogą obejmować wszystkich Użytkowników lub wybranych Użytkowników.

       4. Korzystanie z Promocji nie jest obowiązkowe.

       5. Sprzedający nie odpowiada za pominięcie przez Użytkownika informacji o Promocjach (pominięcie wiadomości o zniżce w skrzynce pocztowej lub publikacji w Klubie, zakwalifikowanie jej jako spam lub próba skorzystania z Promocji w późniejszym terminie niż przewidziany Promocją).

       §10

        Rozwiązanie Umowy

        1. Sprzedający może wypowiedzieć Umowę z ważnych przyczyn leżących po jego stronie, z zachowaniem okresu wypowiedzenia wynoszącego 30 (słownie: trzydzieści) dni, ze skutkiem na ostatni dzień miesiąca rozliczeniowego w przypadku:

        a) zmiany w warunkach technicznych, organizacyjnych lub finansowych zewnętrznych dostawców, na których opiera się Klub;

        b) utraty przez Sprzedający możliwości technicznych, finansowych lub organizacyjnych, pozwalających wykonywać Umowę;

        c) zmiany charakteru działalności prowadzonej przez Sprzedający.

        2. Z tytułu rozwiązania Umowy z winy Użytkownika nie przysługuje Użytkownikowi odszkodowanie.

        3. Z tytułu rozwiązania umowy z winy Sprzedający, Użytkownikowi przysługuje zwrot opłaty za niewykorzystany czas Subskrypcji w przeliczeniu na dni.

        §11

         Odstąpienie od Umowy

         1. Użytkownik będący konsumentem może odstąpić od Umowy zawartej na odległość bez podania przyczyny w terminie 14 (słownie: czternastu) dni od dnia jej zawarcia. W tym celu należy złożyć oświadczenie o odstąpieniu i przesłać je na adres mailowy Sprzedający: biuro@pasiekasmakulskich.pl.

         2. Prawo odstąpienia od Umowy nie przysługuje Użytkownikowi w przypadku, gdy realizacja Umowy oznaczająca niezwłoczny dostęp do Klubu, rozpoczęła się za wyraźną zgodą Użytkownika przed upływem terminu do odstąpienia od Umowy i po poinformowaniu go o utracie prawa odstąpienia od Umowy.

         §12

          Reklamacje

          1. Jeśli Użytkownik stwierdzi, że Umowa nie jest realizowana zgodnie z Regulaminem, może złożyć reklamację.

          2. Reklamację należy złożyć poprzez wysłanie wiadomości na adres mailowy biuro@pasiekasmakulskich.pl lub listu na adres korespondencyjny Pasieka Smakulskich sp. z o.o. 40-lecia 9, 63-920 Pakosław.

          3. W treści reklamacji należy uwzględnić:

          a) imię i nazwisko Użytkownika;

          b) dane kontaktowe (numer telefonu, adres e-mail itp.);

          c) szczegółowy opis niezgodności realizacji Umowy z Regulaminem.

          4. Po otrzymaniu reklamacji Sprzedający potwierdzi niezwłocznie jej otrzymanie i dokona jej rozpatrzenia w ciągu 14 (słownie: czternastu) dni od dnia złożenia reklamacji.

          §13

           Prawa własności intelektualnej  

           1. Klub oraz wszystkie materiały dostępne w ramach Klubu, w szczególności Treści Cyfrowe, logo i inne grafiki oraz wszelkie treści przygotowywane przez Sprzedający lub osoby zatrudnione przez niego mogą stanowić chronione dobra niematerialne i podlegać ochronie zgodnie z właściwymi przepisami z zakresu własności intelektualnej. Użytkownik jest zobowiązany do nienaruszania praw własności intelektualnej podczas trwania Umowy i po jej zakończeniu – wygaśnięciu lub rozwiązaniu.

           2. Użytkownik może korzystać z Treści Cyfrowych w zakresie koniecznym do należytego korzystania z Klubu.

           3. Użytkownik zobowiązuje się do przestrzegania praw własności intelektualnej osób trzecich.

           §14

            Wizerunek Użytkownika

            1. Użytkownik zezwala Sprzedającemu na korzystanie i rozpowszechnianie wizerunku Użytkownika w formie:

            a) zrzutów ekranu z zadanymi pytaniami lub opublikowanymi komentarzami we wpisach oraz live’ach tworzonych w ramach Klubu;

            b) w materiałach promocyjnych Klubu, w tym na stronie internetowej oraz w reklamach;

            c) w mailingach.

            2. Sprzedający jest zobowiązany do rzetelnego korzystania z wizerunku Użytkownika.

            §15

             Ochrona danych osobowych

             1. Administratorem Danych Osobowych Użytkowniczek jest Sprzedający.

             2. Szczegółowe zasady związane z przetwarzaniem danych osobowych oraz plikami cookies zawiera Polityka prywatności zamieszczona pod adresem: www.gentlemanwpasiece.pl/regulamin

             §16

              Postanowienia końcowe 

              1. Sprzedający zastrzega sobie prawo do wprowadzania zmian w Regulaminie w takich przypadkach, jak:

              a) zmiana warunków korzystania z Klubu;

              b) konieczność dostosowania się do zmian prawnych;

              c) zmiany redakcyjne.

              2. O zmianach Regulaminu Użytkownik zostanie powiadomiony mailowo oraz zostanie opublikowana informacja na stronie www.gentlemanwpasiece.pl/regulamin.

              3. Zmiany Regulaminu zaczynają obowiązywać najwcześniej po 7 (słownie: siedmiu) dniach od powiadomienia, o którym mowa w ust. 2.

              4. Prawem właściwym dla Umowy jest prawo polskie. W sprawach nieuregulowanych w Regulaminie znajdują zastosowanie właściwe przepisy prawa polskiego.

              5. Regulamin obowiązuje od dnia 20.10.2022 r.